Φωτογραφικές Συναντήσεις 2019: 2-5 Μαΐου στα Χανιά / Conference on Greek Photographic History 4-5 May 2019, Chania, Crete

via Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων

Οι Φωτογραφικές Συναντήσεις 2019 προγραμματίζονται οριστικά για την περίοδο 2-5 Μαΐου, σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και το ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ (Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου). Το 16ο διήμερο Συνέδριο για την Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας θα διεξαχθεί λοιπόν Σάββατο 4/5 και Κυριακή 5/5 στον συνεδριακό χώρο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου που στεγάζεται στο ιστορικό Μεγάλο Αρσενάλι. Μέρος του συγκροτήματος νεωρίων στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, το εντυποσιακό αυτό οικοδόμημα χρονολογείται από το 1585.

Παράλληλα, το ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ παραχωρεί στις Φωτογραφικές Συναντήσεις τον επίσης ιστορικό εκθεσιακό χώρο της Πύλης Σαμπιονάρα (Πύλη της Άμμου ή Κουμ-Καπί), μοναδική σωζόμενη πύλη του Ενετικού τείχους των Χανίων. Ο χώρος αυτός θα αφιερωθεί στην παραδοσιακή πλέον ομαδική Έκθεση Νέων Ελλήνων Φωτογράφων. Στο πρόγραμμα των Συναντήσεων, που διαμορφώνεται ακόμα και που θα ανακοινωθεί με το νέο έτος, συμπεριλαμβάνεται και η φωτογραφική γκαλερί SOUTH, όπου θα εκτεθεί η εργασία «Πράσινη Γραμμή» του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου (βραβείο ΦΣΚ 2017).

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 400 λέξεις) και ένα σύντομο βιογραφικό στην ψηφιακή διεύθυνση mail@photoencounters.gr έως την 21η Δεκεμβρίου 2018. Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης είναι είκοσι λεπτά και προβλέπεται επιπλέον χρόνος δέκα λεπτών για συζήτηση που ενδέχεται να ακολουθήσει. Οι ανακοινώσεις μπορεί να αφορούν την ελληνική φωτογραφία, ιστορική και σύγχρονη, αλλά και γενικότερα την ιστορία, αισθητική και θεωρία της φωτογραφικής εικόνας ή τη σχέση της με άλλα γνωστικά πεδία, όπως λ.χ. φωτογραφία και πολιτική. Η επιλογή των εισηγήσεων που θα παρουσιασθούν θα γίνει από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου.


Photographic Encounters 2019 are scheduled for the period May 2-5, in cooperation with the Municipality of Chania and KEPPEDIH-CAM (Public Enterprise of Culture and Environment of the Municipality of Chania – Center of Architecture of the Mediterranean). The 16th two-day Conference on the History of Greek Photography will be held on Saturday 4/5 and Sunday 5/5 at the conference center of the Center for Mediterranean Architecture, housed in the historic Grand Arsenal. Part of the pottery complex at the Venetian Harbor of Chania, this impressive building dates back to 1585.

At the same time, KEPPEDIH-CAM offers to Photographic Meetings the historical exhibition area of ​​the Sabionara Gate (The Gate of the Sand or Koum-Kapi), unique surviving gate of the Venetian wall of Chania. This space will be dedicated to the group exhibition by young Greek photographers. South Gallery will be featured as part of the programming, where the work “Green Line” by Konstantinos Konstantinou will be exhibited (FSK 2017 Award). Full program to be announced in early 2019.

Please note that those interested in participating in the conference are invited to send a summary of their announcement (up to 400 words) and a short CV to the email address mail@photoencounters.gr until 21st December 2018. The duration of each presentation is twenty minutes with an additional ten minutes for any discussion that may follow. The conference presentations may relate to Greek photography, historical and modern, also to the history, aesthetics and the theory of the photographic image or its relationship to other fields of knowledge, such as photography and politics. The selection of the papers to be presented will be made by the conference scientific committee.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s